معمای تصویری | بگرد و پیدا کن

در این تصویر یک مسواک گم شده است. آن را پیدا کنید

4 شهریور, 1401 17:10