بگرد و پیدا کن

در این تصویر از هر شی دو عدد است، به جز یک وسیله. آن را بیابید!

21 مهر, 1401 19:50