معمای شطرنج

نوبت بازی مهره سیاه است، با یک حرکت سفید را مات کنید.

28 مهر, 1401 12:36