خبر| پارچه‌های خنک کننده و گرم کننده تولید شد!

خبر

پژوهشگران با استفاده از رشته‌های نازک در ابعاد نانو پارچه‌های تولید کردند که میتوانند تا ۴ درجه سانتیگراد دما را کم یا زیاد کنند. این رشته‌ها هم میتوانند گرما را جذب کنند و هم میتوانند گرما را آزاد کنند.

 

با این لباس‌ها میزان استفاده از سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی کمتر خواهد شد 

2 آذر, 1401 16:43