عملکرد پادتن‌ها ی سیستم ایمنی

.

 2 سازوکار عمل آنتی بادی ها

 آنتی بادی‌ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با آنتی‌ ژن‌ها مقابله می‌کنند. در ساز و کار مستقیم، آنتی ژن‌ها و آنتی بادی‌ها آرایش و ترتیب کلید و قفل را تشکیل می‌دهند. پس از آن‌که محل اتصال آنتی بادی آنتی‌ ژن را به عنوان ماده‌ «خارجی» شناسایی کرد، آنتی ژن و آنتی بادی به طور کامل به یکدیگرمتصل می شوند. در ساز و کار غیر مستقیم، آنتی بادی‌ها پروتئین‌های مکمل را فعال می‌کنند که این پروتئین‌ها با تضعیف آنتی‌ ژن یا تجمع و فشرده سازی سلول‌های آن، این آنتی‌ ژن را 
بی اثر می‌سازند. آنتی بادی در سطوح مختلفی از بدن در برابر آنتی ژن‌های مختلف ،  محافظت می‌کند.

  حافظه سیستم ایمنی 
 یکی از ویژگی‌های قابل توجه سیستم ایمنی بدن، توانایی آن در تولید آنتی بادی‌هایی علیه هر آنتی ژنی است که با آن مواجه می‌شود. حتی اگر یک مرتبه در طول عمر خود به عفونتی مبتلا شدید، سیستم ایمنی بدن شما آنتی بادی مخصوص آن عفونت را به خاطر دارد و آن را دفعه بعد که دچار همان عفونت می شوید، تولید می‌کند. بدن انسان می‌تواند حدود یک میلیون نوع مختلف از آنتی‌بادی‌ها را تولید کند و به خاطر بسپارد.

  سازوکار پادتن ها 
 پادتن ها با ترکیب شدن با آنتی ژن‌ها، آن‌ها را غیر فعال و از انتشار میکروب در بدن جلوگیری و  همچنین با ویروس ها مبارزه می کنند و اثر زیان بخش آن را از بین می‌برند.شیوه فعالیت  پادتن ها به گونه ای است که با اشغال نقاط اتصال بر سطح ویروس مانع پراکندگی عوامل بیماری‌ زا می شوند. 

  عملکردهای زیستی آنتی بادی‌ها 
 آنتی بادی‌ها در بسیاری از فعالیت‌های ایمنی بدن شرکت می‌کنند که از جمله عملکردهای آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بی‌تاثیر و خنثی کردن سموم بدن
2- جلوگیری از فعالیت ویروس‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های خارجی
3- اتصال به انواع آنتی ژن‌ها و رسوب دادن آن‌ها
4- اتصال به پاتوژن‌های خارجی و بی‌حرکت کردن آن‌ها
5- عبور از جفت و انتقال ایمنی به جنین
6- از بروز برخی سرطان‌ها جلوگیری و سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کنند.
7- فعال کردن کمپلمان‌های سرم (کمپلمان‌ها مجموعه‌ای از پروتئین‌های سرم هستند که از ایجاد التهاب جلوگیری و به سیستم ایمنی برای از بین بردن عوامل مهاجم کمک می‌کنند.)

  عملکرد آنتی بادی در بیماری خود ایمنی
در برخی موارد، آنتی ژن شبیه مولکولی است که توسط ارگانیسم تولید می‌شود و سیستم ایمنی بدن ممکن است، به اشتباه به مولکول‌های خودی حمله ‌کند، این شرایط به عنوان یک «بیماری خود ایمنی» (Autoimmune Disease) شناخته می‌شود.
 

5 شهریور, 1399 17:28