ورزش ذهن با هوش منطقی

هوش منطقی

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یک کشور را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف، نام آن کشور را پیدا کنید.

 

27 فروردین, 1400 20:13