کارتون| مواردی که رییس جمهور به عنوان عوامل موج چهارم کرونا معرفی کرد

کارتونیست: محمد بهادری

منبع: خراسان

28 فروردین, 1400 12:35