مشاوره نوجوان| نشانه هایی که می گویند باید به روانشناس مراجعه کنیم

پرخوابی یا کم خوابی زیاد، داشتن افکار خودکشی، دشواری در کنترل احساس نگرانی و ... از نشانه هایی هستند که نشان می دهند به روانشناس نیاز داریم

  

 

منبع: خراسان

13 مهر, 1400 12:37