خفن استریپ| حدس کلمه از تصویر

 برای این که بدانید کلمه چند حرفی است، تعداد خانه های زیر را بشمارید.

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می‌دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر را بشمارید.

 

 منبع: خراسان

14 مهر, 1400 21:32