دیدنی| هاسازی سه هزار بچه لاک‌پشت محافظت شده در رودخانه‌های پرو

دیدنی

سه هزار بچه لاک‌پشت  بومی رودخانه آمازون، موسوم به تاریکایا که به شکل حفاظت شده در ساحل مصنوعی پرورش یافته بودند؛ پس از بیرون آمدن از تخم در رودخانه پرو رها شدند.

 

 این لاک‌پشت‌ها  برای مصرف انسان کشته یا به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند؛ به همین سبب اتحادیه بین‌المللی برای حفاظت از طبیعت آنها را در شمار گونه‌های در معرض خطر قرار داده است. 

 

15 آبان, 1400 16:47