خبر | ماموریت دفاع سیاره ای به اسم دارت

خبر

دیروز، ماموریت دفاع سیاره ای به اسم دارت شروع شد ...

ماجرا از این قرار است که یک سیارک به شکل خطرناکی به مدارِ زمین نزدیک میشود

و ناسا قرار است با کوبیدنِ این موشک به سیارک‌، کمی اون رو از مدار فعلی دور کنه تا به زمین برخورد نکنه ...

5 آذر, 1400 13:59