خبر سلامت

خبر سلامت

تحقیقات جدیدنشان میدهد حدود۹۰درصد رسیدهای خرید حاوی مواد شیمیایی سرطان زا هستندونباید آنها رادرکیف یاخودرو نگهداری کنید 

رسیدهانبایدبامواد غذایی مانندگوشت یا ماهی تماس داشته باشند

رسیدها را مچاله نکنیدبا آنها بازی نکنید و روی آنها چیزی ننویسید

 

وقتی خرید می رویداحتمالاً فیش خرید رافکر نکرده می گیریداماشما با این کار در واقع خودتان را درمعرض ماده ای به نام بیسفنول اِی یا همان BPAقرار میدهیدیک مختل کننده قوی غدد درون ریز بدن که میتواند هورمونهای شما را به هم بریزد. مقدار BPAموجود در فیش هایی که معمولاً در سوپرمارکت ها دریافت می کنیم، ۲۵۰ تا هزار برابر بیشتر از آن چیزی است که درغذاهای کنسروی وجود دارد

بدن میتواند این ماده شیمیایی خطرناک را از طریق پوست جذب کنداین ماده وقتی به بدن راه پیدا کند میتواندبرروی سلامت باروری و سیستم غدد درون ریز اثر بگذاردBPAمیتوانددربسیاری از محصولات وجود داشته باشدازجمله بطریهای آب، دستمال های سفره ودستمال های کاغذی،اما بسیاری ازتولیدکنندگان این ماده را ازمحصولات خود حذف میکنندواین نکته را روی بسته بندی آنها تحت عنوان فاقد BPAذکر میکنند

7 اسفند, 1400 17:39